Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft de wettelijke taak toezicht te houden op de besturing door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Laverhof als maatschappelijke organisatie. De raad van toezicht heeft een eigenstandige positie en voert het toezicht houden uit vanuit een eigen visie op toezicht, met in achtneming van de statuten en de Governancecode Zorg. Deze toezichtvisie ondersteunt de visie en missie van Laverhof en wordt periodiek geëvalueerd.

In de Visie op toezicht Laverhof meer hierover.

Jaarverslag raad van toezicht 2021

Raad van Toezicht

vlnr.:J. Jansen, Y. Kuin,  P. de Jong, M. Dragstra en R. Denis