Veelgestelde vragen

WET LANGDURIGE ZORG

Wat is de Wlz?
Mensen die heel veel zorg nodig hebben kunnen terecht in een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). De eigen bijdrage hiervoor is afhankelijk van het inkomen.

Wat is een CIZ-indicatie?
Een CIZ-indicatie is een soort toegangsbewijs voor zorg. Zonder deze indicatie mag u niet opgenomen worden in een zorginstelling.

Hoe kom ik aan een indicatie?
U kunt een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg, www.ciz.nl).
Het CIZ bekijkt of u recht heeft op de zorg die u wilt en zo ja, hoeveel zorg. Dat heet indicatiestelling. Het cliëntservicebureau van Laverhof kan u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie.

Wat is een ZZP?
Een ZZP is een zorgzwaartepakket. Dit is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig heeft. Een ZZP bestaat uit een beschrijving van het type cliënt (een cliëntprofiel), het aantal benodigde uren zorg en een beschrijving van die zorg.

Wat is een zorgprofiel?
In de Wet langdurige zorg staat dat indicaties voor de langdurige zorg de vormen krijgen van zorgprofielen. In een zorgprofiel staat de aard, inhoud en globale omvang van de zorg. Dit zal minder gedetailleerd zijn dan de huidige zorgzwaartepakketten (zzp's), waarin de zorg in uren wordt geïndiceerd. De zorgprofielen bieden meer ruimte voor maatwerk.

Wat kost opname in een verpleeghuis?
De kosten van opname zijn afhankelijk van het inkomen en worden berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in Den Haag. Dit gaat buiten de zorginstelling om. Voor meer informatie, zie www.hetcak.nl.

Hoe worden behandeling in groepsverband en individueel vergoed?
Behandeling in groepsverband en individueel worden in 2015 nog gesubsidieerd vanuit de Wlz.

ZORGVERZEKERINGSWET

Wie bepaalt of ik verpleging of verzorging thuis krijgt?
Vanaf 1 januari 2015 bepaalt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) niet meer of iemand een indicatie krijgt voor verpleging en verzorging thuis, maar een wijkverpleegkundige. Net als vroeger moet hiervoor een medische reden zijn. Woont u op dit moment thuis en krijgt u thuis zorg? Dan kan het zijn dat er voor u iets verandert. Uw gemeente of zorgaanbieder bespreekt dit altijd met u.

Hoe kom ik in aanmerking voor verpleging of verzorging?
Heeft u thuis verpleging of verzorging nodig, dan kunt u zich direct melden bij een zorgorganisatie, vaak na overleg met uw huisarts. Bij Laverhof kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau.

Hoe wordt verpleging en verzorging thuis vergoed?
De zorgverzekering vergoedt dit vanuit de basisverzekering. Hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Hoe kom ik in aanmerking voor hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding?
Indien u voor vergoeding vanuit de Wmo in aanmerking wilt komen, moet de gemeente toegang tot deze ondersteuning afgeven. De gemeente bespreekt tijdens het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt zowel voor hulp bij het huishouden als begeleiding en dagbesteding. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Voor meer informatie, kijk op zorgwijzer.nl.

 

 

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met uw vragen over wonen bij Laverhof.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren