Stichting Vrienden van Anna Hospice

Anna Hospice
Per 1 januari 2019 is in Wijbosch Anna Hospice geopend, gehuisvest in het voormalige klooster Annahof,  gelegen naast verpleeghuis St. Barbara. Het hospice staat open voor mensen vanaf 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden.

Stichting Vrienden van Anna Hospice
Met de komst van Anna Hospice is onlangs de Stichting Vrienden van Anna Hospice opgericht. Het doel van de Stichting Vrienden van Anna Hospice is het bieden van financiële steun aan Anna Hospice die ten goede komt aan het welzijn van de gasten van Anna Hospice in de laatste fase van hun leven. Dit wanneer de realisering daarvan niet of niet geheel mogelijk is uit de reguliere (subsidie)middelen die Anna Hospice daartoe beschikbaar heeft.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het vormen van fondsen alsmede het verwerven van donaties, erfstellingen en legaten. Daarnaast willen we wervingsactiviteiten organiseren, donateurs werven en alle andere wettige middelen gebruiken, die voor het gestelde doel noodzakelijk of bevorderlijk zijn.

Wilt u een steentje bijdragen?
Wilt u een schenking doen aan Stichting Vrienden van Anna Hospice? Uw gift is van harte welkom op:

NL39 RABO 0344 2551 66 t.n.v. Stichting Vrienden van Anna Hospice.

ANBI
De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN/fiscaal nummer:
Stichting Vrienden van Anna Hospice: 8601.64.974
Stichting Laverhof: 8522.77.842

Kamer van Koophandel:
Stichting Vrienden van Anna Hospice: 75164434

Beleidsdocument, jaarverslag en jaarrekening
Onderstaand vindt u het beleidsdocument van Stichting Vrienden van Anna Hospice en een link naar het jaarverslag van Stichting Laverhof.

Beleidsdocument

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Stichting Laverhof: jaarverslag 2019

Bestuur:
Wim van Meijl, voorzitter
Anke de Heer-Beukelman, penningmeester
Irma van der Meijs-Brouwers, secretaris
Frank van Ballekom

Meer informatie?
Stichting Vrienden van Anna Hospice
E-mail: VriendenAnnaHospice@laverhof.nl

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!Stichting Vrienden van Anna Hospice
vlnr: Wim van Meijl, Jac van Beek, Frank van Ballekom en Irma van der Meijs
Inmiddels vervangt Anke de Heer-Beukelman Jac van Beek als penningmeester. De foto wordt z.s.m. herzien.