Vacature lid raad van toezicht

Gepubliceerd op 10 november 2022

Vacature lid raad van toezicht

Laverhof, gevestigd te Schijndel, gemeente Meierijstad, biedt zorg en ondersteuning aan ouderen, gedurende het gehele proces van ouder en hulpbehoevender worden: van lichte ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp tot intensieve zorg in een verpleeghuis. Laverhof bestaat uit de locaties: Mgr. Bekkershuis met het naastgelegen appartementencomplex Servaeshof in Schijndel, St. Barbara, Annahof en Anna Hospice in Wijbosch, Cunera en De Bongerd in Heeswijk-Dinther en Het Retraitehuis met daarnaast de appartementen van Kloosterpark in Uden.

‘Samen leven, samen zorgen’ is het motto van Laverhof. Laverhof gelooft in de eigen kracht van mensen om zelf keuzes te maken. Mensen geven naar eigen inzicht vorm aan hun leven. Ook wanneer dit door gezondheidsproblemen moeilijk wordt. Laverhof gelooft in de waarde en de kracht van sociale verbindingen in de samenleving. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, een zinvol bestaan en sociale contacten. Familie, buren, vrienden en kennissen spelen een belangrijke rol en dragen bij aan de kwaliteit van het leven. De 1.350 vakbekwame medewerkers voegen met steun van bijna 500 vrijwilligers extra waarde toe door mee te denken en de eigen kracht van ruim 1.600 cliënten en hun omgeving te versterken.

Bijzonderheden Laverhof

 • Laverhof speelt met haar brede zorgaanbod op proactieve wijze in op de zich ontwikkelende zorgvraag van mensen en wil als ouderenzorgorganisatie een substantiële bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave om de groeiende groep kwetsbare burgers passende ondersteuning te bieden. En Laverhof heeft een droom: een sterke leefgemeenschap waarin mensen betekenisvol ouder worden. Een leefgemeenschap waarin mensen, van verschillende generaties en met verschillende behoeften, voor elkaar van waarde zijn. Een manier van samen leven waarin eigen kracht, ondersteuning door het eigen sociale netwerk én professionele zorg één geheel vormen. Dat is Laverhof: samen leven, samen zorgen.
 • Om deze droom uit te laten komen zet Laverhof in op zes bewegingen:
 1. Beweging van zorggemeenschap naar leefgemeenschap. Laverhof draagt bij aan een sterke leefgemeenschap, waarin mensen (van jong tot oud) in verbinding met elkaar betekenisvol kunnen leven. De leefgemeenschap ondersteunt zelfstandigheid, waardoor behoefte aan formele zorg minder of later nodig is.
 2. Beweging naar kwaliteit van leven. Laverhof zet zich in voor de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen. Dat gaat verder dan kwaliteit van zorg.
 3. Beweging naar samenwerken, netwerkvorming en samen leren. Laverhof werkt samen met partners (zoals andere ouderenzorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, welzijnsorganisaties en vastgoedpartijen) om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Ook binnen Laverhof werken we aan het samen leren en ontwikkelen.
 4. Beweging naar vertrouwen en vakmanschap. Laverhof biedt medewerkers mogelijkheden en zeggenschap om vanuit hun eigen rol bij te dragen aan kwaliteit van leven van mensen en aan ontwikkeling van Laverhof als organisatie. We vertrouwen erop dat medewerkers de intentie hebben het juiste te doen.
 5. Beweging naar vinden, vormen en verbinden van medewerkers. Laverhof werkt actief aan onderlinge verbondenheid en werkplezier. Laverhof biedt uitdagende ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden die ook nieuwe medewerkers aantrekken. 
 6. Beweging naar inzet van technologie die helpt, verrijkt en ondersteunt. Technologie biedt kansen om betrokkenheid te organiseren, samenwerking te ondersteunen en taken over te nemen. Daardoor kunnen mensen langer en beter thuis wonen en medewerkers hun werk beter en efficiënter doen.
 • Laverhof is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en uitvoering te geven aan diverse bouwprogramma’s
 • Laverhof hecht veel waarde aan inclusiviteit en diversiteit en streeft naar een werkomgeving waarin mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun culturele achtergrond, persoonlijkheid, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid.

Organisatiestructuur

 • De eenhoofdige raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten en resultaten van Laverhof. De raad van toezicht houdt toezicht op de besturing door de raad van bestuur. Laverhof kent een ondernemingsraad, een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden.
 • De bestuurder, de directeur zorg met focus op intramurale zorg, de directeur zorg met focus op extramurale zorg, de manager CFI (control, financiën en informatie), de manager facilitair en  vastgoed en de manager HRM vormen tezamen het managementteam. De bestuurssecretaris is adviserend aan het managementteam en de bestuurder.
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden zo veel als mogelijk gedelegeerd naar de teammanagers en de taakvolwassen teams in het primaire proces. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van vakmanschap, samenwerking en eigenaarschap. De korte lijnen verhogen de slagvaardigheid en de resultaten van de organisatie op alle terreinen.
 • De centrale cliëntenraad als ook de ondernemingsraad worden nauw bij de beleidsbepaling en -uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met het managementteam en de bestuurder.

Meer informatie, waaronder het beleidsplan en het jaarverslag, vindt u hier.

RAAD VAN TOEZICHT
De eisen die in deze tijd aan maatschappelijke organisaties worden gesteld zijn hoog. Gemeenten, de samenleving, zorgkantoren en zorgverzekeraars en externe toezichthouders zijn kritisch als het gaat om  het maatschappelijk ondernemerschap en de kwaliteit en de kwantiteit van de zorg- en dienstverlening van maatschappelijke organisaties. Dit vraagt van de organisatie een duidelijke visie, kritisch reflecterend  vermogen en proactief anticiperen op interne en externe ontwikkelingen.

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van Laverhof en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke  belangen. De raad van toezicht verleent onder meer goedkeuring aan de begroting, jaarrekening, beleids- en meerjarenplannen en is werkgever van de raad van bestuur. Daarnaast adviseert de raad van toezicht  gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur conform de statuten en de bestuurs- en toezichtsreglementen van Laverhof.

Kenmerken van de raad van toezicht

 • De raad van toezicht van Laverhof bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.
 • Binnen de raad van toezicht zijn een viertal commissies, respectievelijk de remuneratiecommissie, de agendacommissie, de auditcommissie financiën en vastgoed en de commissie kwaliteit, veiligheid, identiteit en innovatie. Het is de taak van de commissies om de raad van toezicht te ondersteunen door voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor de vergaderingen van de raad van toezicht en de raad van toezicht te adviseren over de specifieke thema’s die voor de commissies zijn benoemd. Leden van de raad van toezicht zijn desgevraagd bereid tenminste zitting te nemen in één toezichtcommissie.
 • In de raad van toezicht is diversiteit in deskundigheid en achtergronden van belang, zoals zorginhoudelijke deskundigheid, financieel-economische deskundigheid, bedrijfskundige  deskundigheid, etc. om vanuit verschillende perspectieven ontwikkelingen te kunnen beoordelen. Diversiteit betekent ook een evenwichtige man-vrouw verdeling.
 • De benodigde tijd voor het lidmaatschap van de raad van toezicht is gebaseerd op tenminste zes formele vergaderingen per jaar, aangevuld met vergaderingen in toezichtcommissies en het bijwonen van een tot twee vergaderingen van de medezeggenschapsorganen. Van leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij ook aanwezig zijn bij informele bijeenkomsten van de stichting zoals een eindejaarsviering.
 • Van elk lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij/zij beschikt over:
 1. een academisch werk- en denkniveau;
 2. maatschappelijke betrokkenheid in het algemeen en affiniteit met de doelstelling, missie en visie van de stichting in het bijzonder;
 3. een visie op de toekomst van en ontwikkelingen in de ouderenzorg in de volle breedte van de samenleving;
 4. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit stellen aan een organisatie als de stichting, zowel aan de interne organisatie als aan de zorg- en dienstverlening;
 5. voldoende inzicht in de taken en rollen van de raad van bestuur en de raad van toezicht en de eisen die ‘goed bestuur’ daaraan stelt;
 6. de benodigde kennis van zaken om het beleid en het functioneren van de raad van bestuur kritisch en constructief te kunnen toetsen;
 7. het vermogen om een goede gesprekspartner en klankbord te zijn voor de raad van bestuur;
 8. goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 9. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 10. het vermogen om in teamverband advies en toezicht uit te oefenen;
 11. de persoonlijkheid om dat op een prettige manier te doen: initiërend en proactief, ondersteunend aan een cultuur van openheid en constructieve scherpte;
 12. voldoende toewijding en beschikbaarheid;
 13. de bereidheid om de benodigde kennis en deskundigheid op peil te houden.
 • Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd vanuit zijn rol aandacht zal besteden zijn o.a.:
 1. Verder verdieping aanbrengen in de zes strategische beleidslijnen, leidend tot een sterke leefgemeenschap, en versterken van de positie van Laverhof als onderdeel van zorgketens en netwerken.
 2. De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door Laverhof te profileren als aantrekkelijk werkgever.
 3. De borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.
 4. Ervoor zorgdragen dat Laverhof financieel gezond blijft en voldoende aandacht heeft voor beheersing van de risico’s.
 5. De inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor zowel sociale als technologische innovatie.
 6. Scheppen van stimulerende voorwaarden en kaders, zodat iedereen vanuit zijn of haar eigen rol kan bijdragen aan kwaliteit van leven voor de zorgvrager en de leefgemeenschap.

Functie-eisen nieuw lid raad van toezicht

 • Aandachtsgebied: zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid.
 • Commissie: beoogd lid van de commissie kwaliteit, veiligheid, identiteit en innovatie.
 • Benoeming per: 1 januari 2023.
 • Professionele ervaring:
 1. Brede ervaring met het aansturen van transformatie- en organisatieveranderingsprocessen op strategisch niveau.
 2. Beschikt over een heldere visie op toekomstige structuurveranderingen in de ouderenzorg, zoals de verdergaande integratie van welzijn en zorg en het toenemende belang van netwerken en zorgketens in de sector. Kan de dynamiek ervan op waarde schatten en doorziet de gevolgen hiervan voor de positie van Laverhof in de regio, niet alleen bedrijfsmatig maar ook op het vlak van human resources.
 3. Ruime ervaring met en kennis van kwaliteit en veiligheid in de zorgsector.
 4. Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Ervaring zorg: kan zowel ervaring in de cure of care zijn, dan wel ervaring in b.v. de welzijnssector, gemeente, bedrijven aanpalend aan de zorgsector of partner bij een adviesbureau met  werkzaamheden in de zorgsector.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.
 • Regio: bekendheid met of afkomstig uit de regio waarin Laverhof actief is vormt een pre.
 • Voorkeur vrouw: ja.

Competenties en persoonskenmerken, van belang voor ieder lid raad van toezicht

 • Gericht zijn op samenwerking, waarbij integer en met respect wordt gehandeld.
 • Inzicht in en visie op maatschappelijk engagement.
 • Adviseren vanuit een kritische, open en constructieve houding.
 • Overzien van zaken in een brede maatschappelijke context en openheid ten behoeve van vernieuwing/creativiteit.
 • Het vermogen om ideeën buiten de normale paden op hun waarde te beoordelen.
 • Integriteit: er zowel persoonlijk als zakelijk hoge ethische maatstaven op nahouden en het tonen van integriteit en eerlijkheid in het contact met anderen.
 • Nemen van verantwoordelijkheid op basis van specifieke deskundigheid, kennis en ervaring.
 • Beoordelen: de leden zijn in staat een oordeel te geven over het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid en dus van de besluiten van de raad van bestuur. Belangrijk daarbij is dat integraal toezicht wordt gehouden en alle belangen worden afwogen.
 • Kritische distantie en tevens betrokken zijn: toezicht houden is iets anders dan besturen. Toezicht impliceert betrokkenheid en beperking, gebaseerd op een goede informatievoorziening door de raad van bestuur.
 • Reflecterend vermogen: de leden zijn in staat om na te denken over eigen gedrag en dat van de anderen, behaalde resultaten en prestaties en te leren van persoonlijke en gezamenlijke ervaringen.
 • Actief toezicht houden: om adequaat toezicht te houden is het noodzakelijk dat de raad van toezicht open staat voor signalen van diverse in- en externe stakeholders, als aanvulling op de informatie van de bestuurder. Onafhankelijkheid, integriteit en een functioneel kritische houding zijn daarbij belangrijk. 
 • Adviseren: de competentie om binnen het kader van anticiperend toezicht gevraagd en ongevraagd advies te geven.
 • Klankbordfunctie: het fungeren als klankbord voor de raad van bestuur in het kader van advies en bijstand en inspiratie.

Honorering
De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding passend binnen de Wet Normering Topinkomens.

PROCEDURE
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Marja Suur van Suur & Company voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere gremia. De eerste gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 6 december ’22.

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties.

CONTACT
Voor inhoudelijke vragen:

Marja Suur, Partner

Chantal Fonteijn, Project Assistant

Annemarie Engel, Project Assistant

T: 0850 - 734 710

PREZO-keurmerk

Op dinsdag 7 december 2021 ontving Laverhof het PREZO-keurmerk uit handen van de directeur/bestuurder van Perspekt. Lees hier het volledige bericht.

PREZO-keurmerk Anna Hospice

In augustus 2022 ontving Anna Hospice het PREZO-keurmerk van Perspekt. Lees hier het volledige bericht.